Privacy Statement

Binnen Kadodder worden diverse persoonsgegevens van u verzameld en vastgelegd in (elektronische) clïentendossiers. Dit is noodzakelijk om dienstverlening aan u mogelijk te maken. Kadodder vindt het belangrijk dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

Alle info over welke persoonsgegevens Kadodder verwerkt en hoe Kadodder hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 

1. Wetgeving en begripsomschrijvingen

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet, gebaseerd op de Europese richtlijn van 1995. De Privacywet regelt het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in België. Op 25 mei 2018 vervalt de Privacywet en treedt de AVG in werking, samen met de uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Privacywet en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties. 

 • Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 
 • Gevoelige persoonsgegevens: gegevens over ras, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen; 
 • Verwerking van persoonsgegevens: alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen; 
 • Derde: elke persoon die geen cliënt of medewerker is van Kadodder; 
 • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens. 
 • Verwerkersovereenkomst: regelt de verantwoordelijkheden wanneer Kadodder voor de verwerking van uw persoonsgegevens beroep doet op een andere organisatie. 

 

2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing binnen Kadodder en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van:

 • Cliënten
 • hun wettelijke vertegenwoordiger(s) en vertrouwenspersoon
 • hun netwerk
 • hun netwerk van professionelen (bijvoorbeeld huisarts, therapeut…)

 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige wijze door Kadodder verwerkt en uitsluiten voor volgende doeleinden:

 1. om de aanmelding van de kandidaat cliënt te verwerken;
 2. om overeenkomsten met de cliënt te sluiten;
 3. om ondersteuning en begeleiding te bieden;
 4. om de verleende ondersteuning en begeleiding financieel af te handelen;
 5. om de relatie met de cliënt te onderhouden;
 6. voor statistische en communicatieve doeleinden

We garanderen dat we de persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze verwerken en niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.

 

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinssamenstelling
 • Het rijksregisternummer
 • Financiële en administratieve gegevens met betrekking tot de dienstverlening en facturatie: rekeningnummer, het lidmaatschap van het ziekenfonds, gegevens betreffende groeipakket, VAPH-nummer
 • Psycho-agogische gegevens
 • Medische, paramedische en verpleegkundige gegevens
 • Beeldmateriaal
 • Alle andere gegevens opgelegd door de wet

Bovenstaande lijst is niet limitatief.

Gevoelige persoonsgegevens gebruiken we enkel als:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van de in punt 3 beschreven doeleinden én je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft, of
 • verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door de cliënt openbaar zijn gemaakt, of
 • indien dit noodzakelijk is ter beschermingen van vitale belangen van de betrokkene
 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang,
 • met het oog op de uitvoering van verplichtingen op het gebied van het arbeidsrecht en  het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht.

 

5. Hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens?

Wij kunnen uit verschillende bronnen persoonsgegevens verzamelen, namelijk:

 • Gegevens verkregen bij de cliënt
 • Gegevens verkregen uit andere bronnen zoals personen uit uw netwerk, VAPH, gerechtelijke instanties, VAPH, andere voorzieningen, …

 

De persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren verkregen worden nl. via de telefoon, e-mail, post, contactformulier op de website, digitale databestanden of mondeling.

 

6. Grondslag van de verwerking

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 1. De cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 2. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de cliënt partij is;.
 3. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijk verplichting na te komen waaraan Kadodder onderwerpen is;
 4. De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt;
 5. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kadodder of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

 

7. Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens  worden verstrekt aan de medewerkers van Kadodder en door hen verwerkt in het kader van hun taakuitoefening en in overeenstemming met de in punt 3 vermelde doeleinden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de in punt 3 beschreven doeleinden en/of indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige alinea, is toestemming van de cliënt vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kunnen wij weigeren om gehoor te geven aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen (verwerkers) moeten er afspraken gemaakt worden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

8. Het bewaren van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving.

 

9. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens

We treffen alle nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen ongeoorloofde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

10. Uw rechten omtrent uw gegevens

De personen van wie de gegevens worden verwerkt hebben de volgende rechten:

 • Recht op informatie: U mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom Kadodder die persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien.
 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die van u worden verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: Indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om deze aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om te vragen minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar u de toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten.

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Kadodder heeft één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen één maand zullen wij uw verzoek uitvoeren en hierover informeren, of zullen wij aangeven waarom we geen gehoor geven aan uw verzoek.

In bepaalde en uitzonderlijke gevallen kunnen wij weigeren om gehoor te geven aan uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

 

11. Klacht

U kan contact met ons opnemen als je een klacht hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. We zullen er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als je niet tevreden bent met onze reactie, kan je een klacht indienen bij de nationale dienst voor gegevensbescherming in België nl. de privacycommisie.

 

12. Contact

U kan ons op volgende manier contacteren:

Via e-mail: thuisbegeleiding@kadodder.be

Via de post: Kadodder – t.a.v. verantwoordelijke privacy

Oostmallebaan 50

2980 Zoersel

 

13. Wijziging privacyreglement

We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we dit kenbaar maken via de website en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: maart 2024

Disclaimer:

Dit document is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywet en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.