www.kadodder.be // thuisbegeleiding@kadodder.be // tel 03/312 45 41

Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding

provincie Antwerpen vzw

Praktische Pedagogische Thuishulp

Doelgroep

De hulp richt zich tot gezinnen met een thuiswonend(e):
 • baby – peuter – kleuter met ontwikkelingsmoeilijkheden
 • kind – jongere – volwassene met een verstandelijke beperking
 • bijkomende beperkingen kunnen zijn: motorisch, visueel, auditief, spraak-taal, gedrag …
De gezinnen wonen in de provincie Antwerpen.

Missie en Visie

De Praktisch Pedagogische Thuishulp (PPTH) wil een concrete bijdrage leveren in de ondersteuning van gezinnen met een persoon met een mentale beperking door de zorg een aantal uren per week over te nemen of mee-te-dragen in het eigen vertrouwde milieu.

De ondersteuning is er op gericht de draaglast van de ouders in hun opvoedende taak te verminderen.

PPTH gelooft dat de opvang van een persoon met een verstandelijke beperking in het eigen gezin een bijzondere waarde heeft. Het leefklimaat in een gezin houdt belangrijke kansen in voor de ontplooiing van ieder gezinslid.

De PPTH gaat ervan uit dat elke persoon met een verstandelijke beperking een gewoon mens is met mogelijkheden en beperkingen. Elke persoon met een beperking heeft ten allen tijde ontwikkelingsmogelijkheden. De PPTH verzekert betrouwbare opvang die ingevuld wordt met ontwikkelingsbevorderende bezigheden.

Het aanbod wordt afgesteld op de vragen van het gezin. PPTH stelt zich flexibel op.

De PPTH heeft respect voor de eigenheid van het gezin, zijn waarden en normen, de gezinscultuur en de opvoedingsprincipes.

De PPTH heeft respect voor de privacy van de gezinnen.

De persoon met een verstandelijke beperking is een volwaardige burger die deel uitmaakt van onze maatschappij. Hij heeft dezelfde rechten als ieder van ons. Hij moet dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen om op eigen wijze te participeren aan de samenleving.

Doelstellingen en inhoud van de begeleiding

De PPTH wil een concrete bijdrage leveren in de ondersteuning van gezinnen door de gezinsleden de mogelijkheid te geven om de vaak permanente zorg voor de persoon met een verstandelijke beperking gedurende enkele uren over te dragen aan een begeleidster. De opvang kan op regelmatige basis of sporadisch gebeuren.

De ouders kunnen hun zoon of dochter in handen geven van een professionele en ervaren begeleidster die een betrouwbare opvang verzekert en zinvolle bezigheden aanbiedt. Daarenboven gebeurt de opvang in de vertrouwde thuisomgeving. Doordat de thuishelpster de verzorging en het aandacht geven aan het kind of de volwassene met een verstandelijke beperking van de ouders en/of broers of zussen overneemt, krijgen dezen tijd vrij voor zichzelf of voor elkaar. Zij zijn niet verplicht om uit huis te gaan terwijl de thuishelpster aanwezig is. De mogelijkheid krijgen om te rusten, om het huishouden te doen, om ouders te laten spelen met de andere kinderen,.. worden als zeer waardevol aangevoeld.

De thuishelpster kan meegaan met het gezin bij activiteiten buitenshuis die niet mogelijk zijn zonder hulp. We denken dan bijv. aan een bezoek bij een arts, kapper, winkelen,… waarbij ouders praktische ondersteuning vragen. De thuishelpster kan eveneens alleen met de persoon met de handicap op stap gaan.

Vooral de jongeren en volwassenen genieten van een activiteit buitenshuis. Er kan afgesproken worden om wekelijks samen te gaan wandelen, fietsen, iets te gaan drinken,…

Een begeleidster kan hulp bieden bij het uitvoeren van therapieën.

In samenspraak met de thuisbegeleider of therapeuten kan er een programma voor spelstimulatie, aanleren van zelfredzaamheidsvaardigheden, ontwikkelen van sociale vaardigheden of gedragsaanpak aangeboden worden.

Procedure en praktische afspraken

Aanvragen gebeuren minstens één week op voorhand telefonisch. Aanvragen tijdens verlofperiodes dienen ook schriftelijk te gebeuren
 • Aanvragen voor opvang tijdens de schoolvakanties liefst één maand voor de start van de schoolvakantie.
 • Maximaal twee halve dagen per week.
 • Maximaal één woensdagnamiddag per veertien dagen.
 • Maximaal één opvang in het weekend per maand.
 • Er kan opvang zijn tussen 8u. en 20u.
De concrete data en uren van de opvang worden geregeld en toegezegd door het secretariaat volgens de beschikbare mogelijkheden.

Bij een eerste aanvraag komt er iemand op bezoek om een duidelijk beeld te krijgen van het kind, jongere of volwassene en de verwachtingen van het gezin.

Op welk niveau functioneert hij/zij?
 • Welke zijn zijn/haar favoriete bezigheden? …
 • Er worden praktische afspraken gemaakt.
Met welke medische gegevens dient men rekening te houden?
 • Is hulp bij dagelijkse activiteiten nodig? …
 • Bij regelmatig gebruik van de dienst is een jaarlijks evaluatiegesprek voorzien.
De thuishelpster is geen ‘onthaalmoeder’. De zorg en verantwoordelijkheid voor de broers en zussen zonder beperking blijft de taak van de ouders.

De thuishelpster doet geen huishoudelijk werk tenzij dit in functie staat van de begeleiding. De noodzakelijke niet-medische verzorging neemt ze uiteraard wel op zich.

De ouders spreken duidelijk af wat ze verwachten indien ze zelf niet thuis zijn of wanneer de thuishelpster alleen op stap gaat met de persoon met een beperking.

Het is voor alle partijen prettig indien de thuishelpster nog even de kans krijgt te vertellen hoe de opvang verlopen is.

Meer info

Wil je meer weten over PPTH?
Contactformulier